Gi?i thi?u ??i h?c S? ph?m H? Nam

Gi?i thi?u ??i h?c S? ph?m H? Nam
???c thành l?p t? n?m 1938, ??i h?c S? ph?m H? Nam t?a l?c t?i thành ph? n?i ti?ng v?i l?ch s? lâu ??i Tr??ng Sa, th? ph? t?nh H? Nam. Hi?n nay nhà tr??ng có 5 khu phân hi?u v?i t?ng di?n tích 168 hecta, di?n tích xây d?ng h?n 1 tri?u m¬¬¬2. Phía tây Phân hi?u chính giáp v?i khu danh th?ng n?i ti?ng Nh?c L?c S?n, phía ?ông giáp v?i dòng sông T??ng-dòng sông dài nh?t t?nh H? Nam, phong c?nh ??p hoàn m?.
T? n?m 1996, nhà tr??ng là m?t trong nh?ng tr??ng ??u tiên ???c chính ph? Trung Qu?c ?ánh giá là tr??ng tr?ng ?i?m qu?c gia (thu?c d? án 211- d? án xây d?ng 100 tr??ng tr?ng ?i?m qu?c gia). Theo t? li?u th?ng kê n?m 2009 c?a các c? quan có th?m quy?n, nhà tr??ng ??ng th? 58 trong t?ng s? h?n 1000 tr??ng ??i h?c Trung Qu?c v? ch? s? th?c l?c t?ng h?p, ??ng th?i là tr??ng ??i h?c mang tính t?ng h?p l?n nh?t và t?t nh?t c?a t?nh H? Nam.
Nhà tr??ng có 23 h?c vi?n, các chuyên ngành ??i h?c và sau ??i h?c bao g?m 11 ngành nh?: Tri?t h?c, kinh t?, lu?t, giáo d?c, v?n h?c, s?, công ngh?, công nông nghi?p, y h?c, qu?n lý…nhà tr??ng có 6 ngành tr?ng ?i?m c?p qu?c gia trong k? ho?ch 5 n?m l?n th? 11 c?a Trung Qu?c, 13 trung tâm nghiên c?u khoa h?c sau ti?n s?, 55 chuyên ngành ti?n s?, 147 chuyên ngành th?c s?, 8 chuyên ngành th?c s? chuyên nghi?p, 77 chuyên ngành c? nhân.
??i ng? viên ch?c trên 3500 ng??i, trong ?ó có trên 1600 gi?ng viên chuyên trách.
Hi?n nay nhà tr??ng có quan h? giao l?u h?p tác v?i h?n 80 tr??ng ??i h?c c?a h?n 20 n??c và khu v?c trên th? gi?i.
Th? vi?n nhà tr??ng có trên 3,3 tri?u ??u sách, là th? vi?n l?n nh?t các tr??ng ??i h?c t?nh H? Nam.
Là tr??ng duy nh?t c?a t?nh H? Nam có H?c vi?n dành riêng cho sinh viên n??c ngoài-H?c vi?n v?n hóa Hán ng? Qu?c t?, có c? s? ?ào t?o Hán ng?, th?c s? chuyên ngành Hán ng? qu?c t? và ?i?m thi ch?ng ch? ti?ng Hán HSK.
Qua h?n 70 n?m t? khi thành l?p, nhà tr??ng ?ã ?ào t?o r?t nhi?u sinh viên xu?t s?c nh?: chuyên gia di truy?n y h?c và con ng??i, vi?n s? vi?n công trình Trung Qu?c H? Gia Huy, vô ??ch c? t? Olimpic D??ng Hà, huy ch??ng vàng ?ua thuy?n canoe Olimpic D??ng V?n Quân…

M?t s? chuyên ngành ??c s?c c?a nhà tr??ng:
H?c vi?n v?n hóa Hán ng? Qu?c t?:
Chuyên ngành ngôn ng? Hán 
Vi?n v?n h?c:
Gi?ng d?y Hán ng? ??i ngo?i
Th?c s? Hán ng? qu?c t?
Vi?n âm nh?c:
Âm nh?c và múa truy?n th?ng Trung Qu?c
Bi?u di?n âm nh?c
H?c vi?n M? thu?t:
Ngh? thu?t thi?t k?
H?i h?a th? pháp Trung Qu?c
H?c vi?n khoa h?c s? s?ng:
Khoa h?c s? s?ng

Các chuyên ngành ??c s?c h?c b?ng ti?ng Anh:
H?c vi?n ngo?i ng?:
Giáo d?c ngôn ng? Anh
V?n h?c ngôn ng? Anh (??i h?c, th?c s?, ti?n s?)
H?c vi?n Th??ng m?i:
Th?c s? qu?n lý công th??ng (MBA)
Qu?n lý công th??ng
Kinh t? h?c
Marketing th? tr??ng
Tài chính h?c
Kinh t? và th??ng m?i qu?c t?
H?c vi?n khoa h?c toán – tin:
Toán ?ng d?ng (th?c s?)
H?c vi?n khoa h?c s? s?ng:
Di truy?n h?c (th?c s?)
Sinh v?t h?c t? bào (th?c s?)
Hóa h?c sinh v?t và sinh v?t h?c phân t? (th?c s?)
H?c vi?n hóa h?c và công nghi?p hóa ch?t:
Hóa h?c h?u c? (th?c s?)
H?c vi?n lu?t h?c:
Lu?t qu?c t? (th?c s?)

 

 

 

M?c phí tiêu chu?n
a.H?c phí: T?t c? các m?c ??u ???c tính b?ng ??ng nhân dân t? Trung Qu?c, hi?n nay t? l? h?i ?oái gi?a ?ô la M? và nhân dân t? là : 1USD≈6.8 nhân dân t?.

Lo?i hình h?c t?p H?c phí
H?c ng?n h?n 800 ??ng /tu?n;
3000 ??ng /tháng;
8000 ??ng /3 tháng
H?c ngôn ng? 8500 ??ng /h?c k?;
16000 ??ng /n?m h?c
H?c ??i h?c Xã h?i: 17000 ??ng /n?m h?c; 
T? nhiên: 19000 ??ng /n?m h?c;
Ngh? thu?t: 25000 ??ng /n?m h?c
Th?c s? Xã h?i: 20000 ??ng /n?m h?c;
T? nhiên: 22000 ??ng /n?m h?c;
Ngh? thu?t: 30000 ??ng /n?m h?c
Ti?n s? Xã h?i: 22000 ??ng /n?m h?c;
T? nhiên: 24000 ??ng /n?m h?c;
Ngh? thu?t: 33000 ??ng /n?m h?c

b. Các chi phí khác:
Lo?i phí Tiêu chu?n thu m?t ng??i
Báo danh 500 ??ng
Mua giáo trình 200 ??ng /h?c k?
Du l?ch v?n hóa và ?i?u tra xã h?i C?n c? vào tình hình c? th? c?a ?i?m ??n kh?o sát và du l?ch
Ti?n ?n 20 ??ng /ngày
Nhà ? 600 ??ng /tháng (phòng ?ôi)
1200 ??ng/tháng (phòng ??n)
Khám s?c kh?e Kho?ng 370 ??ng
Làm th? c? trú 400 ??ng /n?m
B?o hi?m 300 ??ng / h?c k?

 

 

TH? T?C NH?P H?C:
I. H? s? ??ng ký:
Hàng n?m tr??ng ??i h?c S? ph?m H? Nam tuy?n sinh hai l?n. Tuy?n sinh k? mùa xuân b?t ??u h?c t? cu?i tháng 2 ??u tháng 3, tuy?n sinh k? mùa thu b?t ??u nh?p h?c t? tháng 9. Các b?n có ý mu?n ??n h?c t?i nhà tr??ng xin hãy ??ng nh?p ??a ch? (http://www2.hunnu.edu.cn/~oiec/download/applicationform.pdf) t?i xu?ng b?n ??ng ký nh?p h?c, ??ng th?i hoàn thành các gi?y t? sau:
1. Photo h? chi?u
2. ?i?n hoàn ch?nh vào b?n ??ng ký nh?p h?c
3. B?ng và b?ng ?i?m có công ch?ng (n?u h?c ??i h?c và sau ??i h?c)
4. Hai th? gi?i thi?u c?a giáo s? (n?u h?c ti?n s?)
T?t c? tài li?u ??ng ký nh?p h?c trên xin g?i v? v?n phòng qu?n lý tuy?n sinh c?a nhà tr??ng (??a ch? phía d??i) trong vòng 4 tháng tr??c khi nh?p h?c. Các b?n c?ng có th? g?i Fax ho?c g?i Email b?n Scan cho v?n phòng chúng tôi. Còn b?n chính thì khi nh?p h?c mang theo ?? n?p.
II. Ki?m tra khi nh?p h?c
Tr??c khi chính th?c nh?p h?c ??i h?c ho?c sau ??i h?c t?i ??i h?c S? ph?m H? Nam, sinh viên ph?i có ch?ng ch? HSK t? c?p 3 tr? lên (bao g?m c?p 3). N?u sinh viên nào ch?a ?? ?i?u ki?n thì ph?i h?c thêm m?t th?i gian b? tr? ti?ng Hán.
Sinh viên ngôn ng? khi h?c ??i h?c ngành Hán ng? ph?i tham gia ki?m tra trình ?? ti?ng Hán ?? phân l?p.
III. Th? t?c làm visa
Khi các b?n ??ng ký nh?p h?c và h? s? h?p l?, chúng tôi s? g?i cho các b?n gi?y thông báo nh?p h?c và bi?u xin Visa chuyên d?ng c?a Trung Qu?c (bi?u JW202) trong th?i gian s?m nh?t. Sau khi nh?n ???c các gi?y t? trên, các b?n ?em theo h? chi?u ??n ??i s? quán Trung Qu?c ?? xin Visa X, n?u th?i gian h?c d??i n?a n?m thì có th? xin Visa F.


Các lo?i hình h?c b?ng dành cho L?u h?c sinh:
H?c b?ng chính ph? Trung Qu?c (mi?n h?c phí, mi?n phí nhà ?, mi?n phí b?o hi?m y t?, m?i tháng ???c phát 1700-2000 nhân dân t? ti?n sinh ho?t phí).
H?c b?ng H?c vi?n Kh?ng t? c?a Ban ch? ??o thúc ??y Hán ng? qu?c t? Trung Qu?c (mi?n h?c phí, mi?n phí nhà ?, mi?n phí b?o hi?m y t?, m?i tháng ???c phát 1400-1900 nhân dân t? ti?n sinh ho?t phí).
H?c b?ng Di?n ?àn B?c Kinh v? giáo d?c châu Á (mi?n h?c phí).
H?c b?ng L?u h?c sinh xu?t s?c c?a S? giáo d?c t?nh H? Nam (c?n c? vào thành tích t?ng h?p và t? l? ?? c?p hàng n?m, 1000-3000 nhân dân t? /n?m).
H?c b?ng L?u h?c sinh xu?t s?c c?a ??i h?c s? ph?m H? Nam (c?n c? vào thành tích t?ng h?p và t? l? ?? c?p hàng n?m, mi?n toàn b? ho?c m?t n?a ti?n h?c phí).

 

Câu h?i th??ng g?p:
H?i: ???ng ??n tr??ng ??i h?c S? ph?m H? Nam nh? th? nào?
?áp: L?u h?c sinh Vi?t Nam có th? ?i b?ng ???ng ô tô t?i Nam Ninh-Qu?ng Tây, r?i ?i máy bay ho?c tàu h?a t? Nam Ninh ??n Tr??ng Sa-H? Nam (tàu h?a t? Nam Ninh ??n Tr??ng Sa kho?ng 12h ??ng h?, n?u ?i ???ng b? t?ng c?ng h?t kho?ng 700 ??ng). Ho?c ?i máy bay t? Hà N?i ho?c t? thành ph? H? Chí Minh ??n Qu?ng Châu ho?c H?ng Kông, r?i bay ti?p ??n Tr??ng Sa-H? Nam (kho?ng 1h ??ng h?). Chúng tôi s? c? ng??i ra b?n tàu ho?c sân bay ?ón các b?n.

H?i: Xin hãy gi?i thi?u s? qua v? thành ph? Tr??ng Sa?
?áp: Tr??ng Sa là th? ph? c?a t?nh H? Nam, n?m ? phía Nam c?a Trung Qu?c, giáp v?i các t?nh Qu?ng Tây, Qu?ng ?ông. H? Nam là n?i s?n sinh ra nhi?u anh tài hào ki?t c?a ??t n??c Trung Hoa, là quê h??ng c?a ch? t?ch Mao Tr?ch ?ông (Thi?u S?n-H? Nam), H? Nam còn là quê h??ng c?a “cha ?? lúa n??c t?p giao” Viên Long Bình, ng??i ?ã t?o ra gi?ng lúa “gi?i quy?t v?n ?? th?c ph?m cho hàng t? ng??i trên trái ??t”.
Tr??ng Sa là m?t thành ph? lâu ??i nh?ng hi?n ??i, n?n v?n hóa S? sâu ??m k?t h?p hài hòa v?i v?n minh hi?n ??i. Kinh t? c?a thành ph? r?t phát tri?n, giao thông th?y b? và hàng không thu?n l?i. M?t ?? ph? xanh ???ng ph? cao, môi tr??ng s?ch ??p, ch? s? ch?t l??ng không khí r?t cao, là thành ph? hi?n ??i d? thích nghi sinh ho?t. N?m 2009, Tr??ng Sa ???c b?u là m?t trong nh?ng thành ph? h?nh phúc nh?t Trung Qu?c.
Tr??ng Sa m?t n?m có b?n mùa Xuân H? Thu ?ông, th?c ?n v? h?i cay, nh?ng c?c k? h?p kh?u v?.

H?i: ?i?u ki?n ?n ? Ký túc xá nh? th? nào?
?áp: Các thi?t b? gi?ng d?y, nghiên c?u, h?c tâp, sinh ho?t c?a nhà tr??ng ??y ?? và hi?n ??i, môi tr??ng hoàn m?. Khu chung c? l?u h?c sinh có b?p n?u chung, phòng gi?t, phòng t? h?c, phòng ho?t ??ng. Trong phòng ? có ?i?n tho?i, tivi, ?i?u hòa,bàn h?c,t? qu?n áo, nhà v? sinh, thi?t b? t?m, c?ng m?ng internet. L?u h?c sinh có th? t? n?u ?n t?i b?p chung, c?ng có th? ?n t?i các nhà ?n sinh viên ho?c các nhà hàng xung quanh.
Phí thuê nhà:
Phòng ??n: 1200 ??ng/tháng (ti?n ??t c?c 1000 ??ng /ng??i, ti?n ?i?n n??c tính riêng).
Phòng ?ôi: 600 ??ng /tháng (ti?n ??t c?c 1000 ??ng /ng??i, ti?n ?i?n n??c tính riêng).
Ti?n ?n: kho?ng 20 ??ng /ngày.
Phí b?o hi?m: 600 ??ng /n?m.

H?i: Các môn h?c dành cho l?u h?c sinh c?a tr??ng ??i h?c S? ph?m H? Nam ???c gi?ng d?y b?ng ngôn ng? nào?
?áp: Nh?m t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho l?u h?c sinh h?c ngôn ng?, tr??ng chúng tôi có H?c vi?n v?n hóa Hán ng? qu?c t?. H?c vi?n gi?ng d?y ti?ng Hán v?i các c?p ?? nhau cho các ??i t??ng khác nhau. Khi các l?u h?c sinh có trình ?? ti?ng Hán nh?t ??nh có th? t? ch?n môn h?c. M?t s? môn có th? ???c d?y b?ng ti?ng Anh.

H?i: H? th?ng d?ch v? và ph?c v? xung quanh nhà tr??ng nh? th? nào?
?áp: Trong khuôn viên nhà tr??ng có r?t nhi?u siêu th?, ti?n cho vi?c mua s?m ?? dùng và sinh ho?t hàng ngày. Trong tr??ng c?ng có nhi?u ngân hàng, cung c?p ph?c v? t?t c? các giao d?ch ti?n t? tài chính. Các thi?t b? d?ng c? th? d?c th? thao c?a nhà tr??ng c?ng r?t ??y ??. Cách tr??ng 15 phút ?i b? có siêu th? c?c l?n, trung tâm mua s?m và th? thao gi?i trí. T? tr??ng ?i xe bus vào khu Trung tâm thành ph? ch? m?t kho?ng 10 phút (4km). Có th? kh?ng ??nh r?ng, sinh ho?t và h?c t?p c?a l?u h?c sinh ? tr??ng chúng tôi r?t tho?i mái và d? ch?u.
 
*??a ch? liên h?:
Feng Shuxiong
Foreign Students Admission and Administration Section,
Office of International Exchange and Cooperation,
Hunan Normal University
Room 227B, Mulanlou, 36 Lushan Rd., Yuelu District, Changsha, Hunan, P.R. China
Post code: 410081
Tel: 86-731-88872992/ 88872106
Fax: 86-731-88854711
Email: study@hunnu.edu.cn
Web: www.hunnu.edu.cn/english/

 

 

[返回]
湖南省长沙市岳麓区麓山路36号(410006),+86-731-88872044,oiec@hunnu.edu.cn